Pytanie

22.04.2008
Czy w przypadku połączenia spółek na spółkę nowo zawiązaną przechodzą posiadane przez spółki łączone prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami czy posiadane zezwolenia?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-04-22 Nr dokumentu: 4576

Zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.  Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Należy więc w tym zakresie sprawdzić czy ustawa regulująca określone zezwolenie przewiduje szczególne rozwiązania. Natomiast zdarza się to niezwykle rzadko. Koniecznie musicie Państwo również przejrzeć wydaną decyzję w przedmiocie udzielenia zezwolenia, bowiem tam również tam mogą zostać przewidziane konkretne rozwiązania. Przepisu tego nie stosuje się do zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową, jeżeli organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia.

 Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą albo na spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej spółki.

Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

 

Podstawa prawna

  • Art. 494 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika pobierz

  • [VAT-23] Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu pobierz

  • DEK-W Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • ZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pobierz

więcej