Pytanie

27.10.2009
Mam pytanie związane z zakazem konkurencji po rozwiązaniu umowy agencyjnej. Pracowałem w firmie "XXX" i tam miałem swój obszar działania. Podpisałem umowę o zakaz konkurencji na dwa lata, ale bez żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Czy to było zgodne z przepisami?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-10-27 Nr dokumentu: 19677

Umowę agencyjną regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 7646 § 1 k.c. strony mogą, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ograniczyć działalność agenta mającą charakter konkurencyjny na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej (ograniczenie działalności konkurencyjnej). Ograniczenie jest ważne, jeżeli dotyczy grupy klientów lub obszaru geograficznego, objętych działalnością agenta, oraz rodzaju towarów lub usług stanowiących przedmiot umowy. § 2 powołanej regulacji wskazuje, że ograniczenie działalności konkurencyjnej nie może być zastrzeżone na okres dłuższy niż dwa lata od rozwiązania umowy a § 3, że dający zlecenie obowiązany jest do wypłacania agentowi odpowiedniej sumy pieniężnej za ograniczenie działalności konkurencyjnej w czasie jego trwania, chyba że co innego wynika z umowy albo że umowa agencyjna została rozwiązana na skutek okoliczności, za które agent ponosi odpowiedzialność.

Podsumowując, umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy może być zastrzeżona na okres dwóch lat i może mieć charakter nieodpłatny jeśli zostało to w ten sposób wskazane w umowie.

Podstawa prawna

  • Art. 7646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/K] Podatek akcyzowy od olejów smarowych pobierz

  • KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka jawna, partnerska, komandytowa pobierz

  • Wniosek o umorzenie weksla pobierz

  • [DRUK ZP-13] Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej pobierz

więcej