Pytanie

23.06.2008
Pytanie ponownie dotyczy poruszonej już kwestii oprogramowania. Oprogramowanie umożliwia między innymi zmianę grafiki - czyli wymaga wiedzy informatycznej by go używać. Czy w momencie gdy powierzam takie oprogramowanie informatykowi czy też grafikowi, czy też firmie świadczącej takie usługi - zatrudnionemym na zlecenie wykonania dla mnie określonych prac adaptacji czy też wdrożenia oprogramowania, związanych z możliwością użytkowania zakupionego oprogramowania - naruszam umowę licencji?? Wydaje mi się że nie - jednak przytaczam zapis z umowy licencyjnej:

Paragraf 8
1. Bez pisemnej zgody licencjodawcy licencjobiorca nie
może:
a. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w
jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać oprogramowania,
b. dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób
ingerować w oprogramowanie,
c. zmienić szaty graficznej programu do tego stopnia żeby nie
przypominała pierwowzoru
d. tworzyć oprogramowania pochodnego,
e. dokonywać tłumaczeń,
f. wprowadzać zmian do instrukcji,
g. usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych
na oprogramowaniu i jego kopiach.
2. Licencjobiorca ma prawo do sporządzenia jednej kopii
zapasowej programu dla celów archiwalnych, która nie
może być jednocześnie używana.
3. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko
i wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa.
4. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do
oprogramowania, po uzyskaniu zgody licencjodawcy.
5. Naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy
traktowane będzie jako zerwanie umowy.
6. Nieprzestrzegania przez licencjobiorcę umowy stanowić
będzie podstawę do wszczęcia postępowania

Oczywistym dla mnie jest fakt, że bez wiedzy informatycznej nie jest możliwe używanie tego oprogramowania - zatem w prawie każdym przypadku następuje przekazanie takiego zlecenia firmie obcej - bądź jakiemuś fachowcowi w celu wdrożenia. Proszę o wykładnie z uwzględnieniem zapisu z przytoczonej umowy licencji.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-06-23 Nr dokumentu: 6074

Wydaje się, że skoro licencjobiorca (Pan) ma prawo korzystać z oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeby własne przedsiębiorstwa a posiada Pan także obowiązek informowania licencjodawcy o miejscu instalacji oprogramowania, oznacza to, że nawet jeżeli zleci Pan określone czynności profesjonalnemu programiście czy grafikowi, to on i tak może wykonywać określone czynności jedynie w miejscu wykonywania przez Pana działalności gospodarczej.

Dlatego też zlecając wykonanie takich działań z wykorzystaniem oprogramowania na licencji wydaje się, że nie naruszy Pan żadnych postanowień tej licencji. Takie działanie nie sprzeciwia się żadnemu z punktów paragrafu 8. Nie dokonuje, bowiem Pan ani odsprzedaży, ani najmu, dzierżawy czy użyczenia i tym samym nie rozpowszechnia Pan oprogramowania. W dalszym ciągu oprogramowanie, nawet wdrążane przez inną osobę, będzie stanowiło użytek jedynie Pańskiego przedsiębiorstwa. To, że osoba zajmująca się profesjonalnie programowaniem dokona Panu instalacji nie oznacza, że przechodzą na nią jakiekolwiek prawa związane z tą licencją ani też, że programista z tej licencji korzysta a więc postanowienia licencji w takiej sytuacji nie są naruszone.

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Powództwo opozycyjne pobierz

  • Podanie o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu sądu pobierz

  • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

  • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

więcej