Pytanie

12.07.2010
Spółka komandytowa(jeden komplementariusz i jeden komandytariusz) zawarła umowę spółki w formie aktu notarialnego bo taki jest wymóg.Co zrobić jeśli chcemy jako spółka rozszerzyć działalność i do KRS trzeba dodać kilka nowych PKD.Czy wystarczy uchwała wspólników, czy trzeba znowu iść do notariusza i wnieść znowu słoną opłatę zmieniając umowę spółki?Co należy wykonać, aby nie ponieść wysokich kosztów jeśli w przyszłości trzeba będzie zmienić jakiś paragraf w istniejącej umowie spółki komandytowej?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2010-07-12 Nr dokumentu: 25494

Niestety, w sytuacji w której ustawodawca wymaga dokonania określonej czynności w formie aktu notarialnego to jednocześnie każda zmiana zawartej umowy będzie musiała zostać dokonana w tejże formie. W myśl art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego „Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej."

Powyższe prowadzi do wniosku, iż zmiana umowy spółki wymaga formy aktu notarialnego. Nie istnieje metoda ominięcia tegoż wymogu. Warto z pewnymi zmianami czekać do czasu zebrania większej ilości spraw, które winny zostać zmienione, tak aby umowę spółkę aneksować w kilku podpunktach za jednym razem.

Podstawa prawna

  • Art. 73 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

  • Umowa dealerska pobierz

  • Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobierz

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

więcej