Pytanie

21.10.2009
Jakie informacje powinien zawiarać weksel in blanco i deklaracja wekslowa? Chodzi o weksel składany jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z kaucji gwarancyjnej.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-10-21 Nr dokumentu: 19482

Jedną z podstawowych funkcji weksla jest funkcja gwarancyjna. Weksel gwarancyjny może być  wekslem całkowicie wypełnionym lub przybrać postać in blanco (co występuje w obrocie częściej). Klauzulę "weksel gwarancyjny" lub "weksel kaucyjny" stosuje się, gdy weksel został wręczony w celu zabezpieczenia jakiegoś zobowiązania.

Wierzytelność zabezpieczana takim właśnie wekslem może wynikać z dowolnego stosunku cywilnoprawnego (stosunku podstawowego), np. umowy kredytu, pożyczki czy  gwarancją.

Na skutek wystawienia weksla gwarancyjnego/kaucyjnego wierzyciel posiada w stosunku do wystawcy poza roszczeniem pierwotnym wynikającym z  umowy także nowe roszczenie już z samego weksla. Oczywiście może dochodzić tylko wierzytelności z jednego wybranego stosunku.

Weksel in blanco to  dokument, który w chwili  wystawienia nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez prawo wekslowe. Tak naprawdę to do zaciągnięcia zobowiązania na podstawie weksla in blanco wystarczające jest złożenie przez wystawcę na nim podpisu. Zwykły weksel zgodnie z Prawem wekslowym musi posiadać:

1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) oznaczenie miejsca płatności;
4) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
5) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
6) podpis wystawcy wekslu (art. 101 Prawa wekslowego);

Weksel in blanco może zawierać poza umieszczeniem nazwy "weksel" sam podpis wystawcy ale może także zawierać inne elementy, przykładowo: oznaczenie miejsce  wystawienia weksla lub płatności czy wskazanie daty płatności. Możliwe jest umieszczenie dodatkowych klauzul wekslowych, jak "nie na zlecenie" -  jest to klauzula zakazująca zbywania weksla przez indos. Klauzula taka odbiera wekslowi charakter obiegowy. Podsumowując, wekslem in blanco będzie także dokument, który oprócz podpisu dłużnika będzie zawierać inne elementy,  w stosunku do treści weksla wymaganej przez prawo wekslowe, ale jednocześnie  nie będzie  posiadać wszystkich z wymaganych przez prawo elementów.

Aby podkreślić, iż weksel powinien zostać uzupełniony jedynie w oparciu o deklarację wekslową na wekslu należy wskazać, że "uzupełnienie weksla na podstawie deklaracji z dnia...".

Jeśli weksel kaucyjny/ gwarancyjny będzie in blanco  będzie wymagana deklaracja wekslowa (która określa głównie sposób wypełnienia weksla co do informacji na wekslu jeszcze nie zamieszczonych). A więc może ona dotyczyć:

- strony stosunku wekslowego

- okoliczności uprawniające osobę upoważnioną do uzupełnienia weksla

- wysokości  sumy wekslowej

- termin płatności weksla

- uregulowanie sposobu zwrotu weksla.

Podstawa prawna

  • Art. 101 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. 1936r., Nr 37, poz. 282 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

  • KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • ZUS Z3a zaświadczenie płatnika składek pobierz

  • ZUS Rw73 oświadczenie emeryta rencisty pobierz

więcej