Pytanie

19.08.2010
Stowarzyszenie (jako osoba prawna podlegająca wpisowi do rejestru stowarzyszeń) reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu i Skarbnika.Zrzesza ono 6 gmin. Jako reprezentowane przez 2 w/w osoby zawarło umowę kredytową na kredyt obrotowy (1.054.000 zł) mający sfinansować koszty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2009-2015.Zgodnie z par.7ust.1pkt.1 w/w umowy prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, która: odwołuje się do kwoty 1.054.000 zł, daje bankowi możliwość wypełnienia weksla in blanco na kwotę równą kwocie wykorzystanego kredytu+odsetki, prowizja, uprawnia bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty wynoszącej max. dwukrotność kwoty 1.054.000 zł i wreszcie ogranicza odpowiedzialność każdego z 6 poręczycieli do 25.000 zł PYTANIE: do jakiej wysokości i na jakich zasadach odpowiada każdy z 6 poręczycieli?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa dzierżawy nieruchomości pobierz

  • [AKC–4/B] Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich pobierz

  • NIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu pobierz

  • Wypowiedzenie udziału spółki pobierz

więcej