Pytanie

19.08.2010
Stowarzyszenie (jako osoba prawna podlegająca wpisowi do rejestru stowarzyszeń) reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu i Skarbnika.Zrzesza ono 6 gmin. Jako reprezentowane przez 2 w/w osoby zawarło umowę kredytową na kredyt obrotowy (1.054.000 zł) mający sfinansować koszty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2009-2015.Zgodnie z par.7ust.1pkt.1 w/w umowy prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, która: odwołuje się do kwoty 1.054.000 zł, daje bankowi możliwość wypełnienia weksla in blanco na kwotę równą kwocie wykorzystanego kredytu+odsetki, prowizja, uprawnia bank do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty wynoszącej max. dwukrotność kwoty 1.054.000 zł i wreszcie ogranicza odpowiedzialność każdego z 6 poręczycieli do 25.000 zł PYTANIE: do jakiej wysokości i na jakich zasadach odpowiada każdy z 6 poręczycieli?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

  • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

więcej