Pytanie

26.11.2009
30 października 2009 r. złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z tym, że mogłabym w tym okresie korzystać z urlopu wychowawczego, ale nie chcę całkiem rezygnować z pracy. Czy pracodawca w tym okresie może dokonać zmiany mojej umowy o pracę, przenosząc mnie na inne stanowisko?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-11-26 Nr dokumentu: 20763

Zgodnie z art. 1868 § 1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W myśl art. 42 § 1 kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, zatem powyższa zasada dotyczy także dokonywania wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż dokonanie wypowiedzenia zmieniającego we wskazanym okresie będzie także możliwe w przypadku dokonywania wypowiedzeń przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika, zarówno przy zwolnieniach grupowych jak i indywidualnych, na gruncie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która dotyczy wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

 

 

Podstawa prawna

  • Art. 42 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
  • Art. 1868 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
  • Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003r., Nr 90, poz. 844 z późn. zm.)
  • Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003r., Nr 90, poz. 844 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju pobierz

  • [DRUK ZP-13] Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

  • Wezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia pobierz

więcej