Pytanie

10.12.2008
Pytanie uzupełniające do pytania 10730. Zachodzą okoliczności do wypowiedzenia warunków pracy i płacy osobie chronionej na podstawie art.10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy okres wypłaty dodatku wyrównawczego wynikał będzie z ust.6 art.5 czy też z ust. 3i4 art 10 ustawy j. w.?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • ZUS Rp7 zaświadczenie o zatrudnieniu wynagrodzeniu pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa pobierz

więcej