Pytanie

11.12.2008
Jestem nauczycielem zatrudnionym od 7 lat na stanowisku pedagoga szkolnego. 3 lata temu organ prowadzący zwiększył moje obowiązkowe pensum godzin z 20 do 25 tygodniowo za to samo wynagrodzenie. Czy organ miał do tego prawo?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-12-11 Nr dokumentu: 11089

Zgodnie z art. 42 ust. 1  Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
  2. inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W myśl art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny ma prawo określić:

  • tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.


Stawki wynagrodzenia nauczycieli określone w odrębnym rozporządzeniu uzależnione są od stopnia awansu zawodowego nauczyciela i dotyczą pełnego wymiaru czasu pracy nauczyciela obejmującego zarówno pensum jak i innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Należy więc stwierdzić, że wynagrodzenie pedagoga, zatrudnionego w pełnym etacie, obejmuje pełny wymiar godzin zatrudnienia (40 godzin/tydzień), natomiast od organu prowadzącego szkołę zależy wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć (pensum).

 

 

Podstawa prawna

  • Art. 42 ust. 1, 2, 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o świadczenie usług na warunkach zlecenia pobierz

  • [AKC–4/J] Podatek akcyzowy od gazu pobierz

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • Umowa darowizny samochodu pobierz

więcej