Pytanie

08.05.2009
Jeśli pracownik zatrudniony jest od 01.04.2009r. w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym (IV,V,VI) z wynagrodzeniem stałym miesięcznym 2500 brutto, przepracował 163 godz. to jakie wynagrodzenie powinien otrzymać, pełne wynagrodzenie miesięczne, czy pomniejszone o kwotę za nieprzepracowane godziny? Wymiar czasu pracy wg harmonogramu w okresie rozliczeniowym wynosi: kwiecień - 166 godz. maj - 162 godz. czerwiec - 168 godz.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-05-08 Nr dokumentu: 15394

Jeżeli zgodnie z harmonogramem pracy, pracownik przepracuje mniejszą liczbę godzin pracy niż wynika to z wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, za czas, którego pracownik nie przepracował z powodu niezapewnienia mu pracy należy mu się pełne wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby przepracował cały wymiar czasu.

W obowiązującym prawie nie ma przepisu, który reguluje kwestie wypłaty wynagrodzenia za niewypracowany wymiar czasu pracy. Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za czas przepracowany. Za czas nieprzepracowany nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że istnieje przepis, który taką wypłatę nakazuje (art. 80 kodeksu pracy). Z drugiej jednak strony, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi, aby praca wykonywana była w pełnym wynikającym z umowy wymiarze. Pracownik zawierając umowę o pracę z pracodawcą uzyskuje gwarancję, iż otrzyma ustalone, pełne wynagrodzenie. Pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji spowodowanych jednostronną decyzją pracodawcy o obniżeniu wymiaru czasu pracy.

Jest to konsekwencja ogólnej zasady w prawie pracy, z której wynika, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej ponosi przedsiębiorca, który ma obowiązek tak ustalić harmonogram pracy, aby pracownik mógł wykonać pracę w całym wymiarze czasu pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Nie jest winą pracownika, że nie przepracował całego wymiaru czasu pracy, jeżeli nie zapewniono mu pracy, mimo, że był gotowy do jej wykonywania.

Kolejny okres rozliczeniowy należy traktować w oderwaniu od poprzedniego. W każdym okresie rozliczeniowym osobno ustala się  liczbę godzin niewypracowanych lub nadliczbowych.

Jeżeli kierowcy są zatrudniani w 2-, 3- lub 4-miesięcznych okresach rozliczeniowych, wówczas ich czas pracy rozliczany jest w skali całego przyjętego w firmie okresu rozliczeniowego. 3- miesięczny okres rozliczeniowy zmienia warunki umowne w ten sposób, iż strony stosunku pracy nie umawiają się na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w skali miesięcznej, ale na zatrudnienie np. w wymiarze 512 godzin w konkretnym 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym, w podanym przykładzie od kwietnia do czerwca 2009 r. Jeżeli zatem pracownik nie przepracuje całego wymiaru czasu pracy w jednym miesiącu, pozostałe godziny może przepracować w miesiącu kolejnym. Takie rozwiązanie nie jest natomiast możliwe w sytuacji ustalenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

W praktyce wygląda to tak, że jeżeli pracownik wynagradzany jest w stawce miesięcznej, przysługuje mu wynagrodzenie w ustalonej umową o pracę, pełnej wysokości.

W związku z powyższym w omawianej sytuacji  pracownik powinien otrzymać umówione miesięczne wynagrodzenie w pełnej wysokości- 2500 zł brutto.

Podstawa prawna

  • Art. 80, 81 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-WPIS] Wniosek o wpis w księdze wieczystej pobierz

  • [CIT- 8/0] Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku pobierz

  • ZUS Rp-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierz

  • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pobierz

więcej