Pytanie

02.06.2009
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zatrudniony jest firmie od 11 lat i pracuje przy komputerze. Jego wzrok się pogarsza i prosi o zwrot kosztów zakupu okularów. Pracownik ten poszedł na dwa miesiące urlopu bezpłatnego i z tego okresu przyniósł fakturę za okulary. Po urlopie bezpłatnym wrócił do pracy. Czy w związku z tym, że data wystawienia faktury za okulary jest na urlopie bezpłatnym przysługuje mu prawo do zwrotu poniesionych kosztów (według regulaminu wewnętrznego ich części tj. 110 zł)? Ponadto pracownik ten w roku ubiegłym też dostał dofinansowanie za okulary ale wzrok jego się pogarsza. Czy w związku z tym w roku bieżącym może się ubiegać o taki zwrot?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-06-02 Nr dokumentu: 16002

Refundację okularów pracownikom wykonującym pracę przy komputerze reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wydany na podstawie art.23715 kodeksu pracy.

Zgodnie z § 8 ust.2 tego rozporządzenia:

,, Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.''

Obowiązek taki istnieje  stosunku do osób pracujących przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy (minimum 4 godziny).

Wydaje się, że pracodawca powinien ponosić pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach zaleconych przez lekarza. Pracodawca może ograniczyć w regulaminie pracy koszt refundacji szkieł korekcyjnych odpowiadających wskazaniom orzeczenia lekarskiego do najtańszych oprawek okularowych. Pracodawca może odmówić refundacji dodatkowych elementów wpływających na estetykę okularów, które znacznie przewyższają koszt okularów. Nie są natomiast refundowane soczewki kontaktowe. Ustawodawca przewidział refundację tylko okularów.

Podstawą do refundacji przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok jest diagnoza lekarza okulisty przeprowadzona w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Pracodawca zgodnie ze wspomnianym § 8 ust.2 rozporządzenia  ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary zgodnie z zaleceniem lekarza. A zatem jeżeli lekarz wyda diagnozę o potrzebie stosowania nowych szkieł z powodu pogorszenia się wzroku pracownika, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi takie okulary.

Generalnie co dwa lata istnieje obowiązek badań lekarskich pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Nie wiąże się to jednak bezpośrednio z obowiązkiem zakupu okularów korekcyjnych. Decyzje w zakresie konieczności używania okularów korekcyjnych podejmuje lekarz medycyny pracy.  Jeżeli okaże się w trakcie badań, że pracownikowi należy zmienić okulary, wtedy pracodawca powinien zastosować się do tych wskazówek. Jeżeli pracownikowi pogorszył się wzrok, pracodawca może skierować pracownika na badanie okresowe do lekarza medycyny pracy, który wyda zaświadczenie o potrzebie zakupu nowych szkieł w sytuacji pogorszenia się wady wzroku.

W związku z powyższym, pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszt zakupu nowych okularów, jeżeli zostało ono wydane przez lekarza medycyny pracy w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej w przypadku, kiedy lekarz medycyny pracy stwierdzi, że pracownikowi są potrzebne nowe okulary.
Należy pamiętać jednak o tym, iż pracodawca nie będzie miał takiego obowiązku refundacji zakupu okularów w sytuacji jeśli pracownik samodzielnie bez skierowania przez pracodawcę na badania profilaktyczne uzyska badania potwierdzające konieczność używania okularów  przy monitorze. Pracodawca nie ma zatem obowiązku refundowania kosztów zakupu okularów przepisanych przez lekarza w oparciu o badania, na które pracownika nie kierował.

Oznacza to, że jeżeli pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym we własnym zakresie bez skierowania pracodawcy zaopatrzył się w okulary, pracodawca nie ma obowiązku refundacji kosztów ich zakupu.

Podstawa prawna

  • § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998r., Nr 148, poz. 973 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

  • Skarga pauliańska pobierz

  • Pismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) pobierz

więcej