Pytanie

08.09.2009
Byłemu pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie za ostatnie 2 miesiące pracy w wysokości mniejszej niż ustalone. Powodem takiego stanu rzeczy były trudności finansowe pracodawcy spowodowane głównie brakiem świadczenia pracy przez pracownika, który permanentnie przebywał, z dłuższymi lub krótszymi przerwami, na zwolnieniu chorobowym, zaś charakter prowadzonej działalności gospodarczej był ściśle związany z kwalifikacjami zatrudnionego pracownika. Częstotliwość i nieprzewidywalność absencji pracownika oraz reklamacje na wykonane przez niego produkty, spowodowały drastyczny spadek przychodów i działalność zaczęła generować straty. Ponieważ ostatni dzień choroby pracownika pokrywał się z ostatnim dniem terminu na jaki umowa o pracę została zawarta, umowa uległa rozwiązaniu. Zostały dopełnione formalności związane z wydaniem świadectwa pracy, zaś wynagrodzenie jak zostało już wspomniane wypłacono w mniejszej wysokości. Kontrola zakładu pracy dokonana przez Inspektora Pracy na wniosek byłego pracownika zakończyła się protokołem w którym stwierdzono wyżej opisany stan. Inspektor stwierdził, że nie może nakazać pracodawcy wypłaty wynagrodzenia tylko musi skierować wniosek do sądu o ukaranie, nawet jeśli wynagrodzenie zostałoby już do momentu wniesienia pozwu uregulowane. Czy rzeczywiście Inspektor musiał tak postąpić? Czy też dysponował innymi środkami? Co w sytuacji, gdy to wynagrodzenie zostanie wypłacone pracownikowi (nawet przed dniem wniesienia powództwa) - czy wówczas pozew stanie się bezzasadny i można tę kwestię podnieść na rozprawie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • [KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej pobierz

  • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania pobierz

więcej