Pytanie

09.10.2009
1. Patrząc na art. 28g ustawy o samorzadzie gminnym Art. 28g w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności: 1) tymczasowym aresztowaniem, 2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, 3) odbywaniem kary aresztu, 4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni - jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca. Czy można przyznać zastępcy wójta nagrodę (niezdolność do pracy 25.06.2005 do 20.08.2009) podając n/w postawę. Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U nr 223, 1458) przyznaję Panu nagrodę w wysokości (...) brutto ( słownie: 00/100) za czas usprawiedliwionej nieobecności Wójta Gminy spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-10-09 Nr dokumentu: 19222

Według art. 36 ust.6 nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy może zostać przyznana nagroda. Nagrodę mogą otrzymać tylko pracownicy tylko wskazani w art.4 ust.1 pkt.2 i 3, a więc pracownicy powołani na stanowisko samorządowe (zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa) oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.
Jest to świadczenie uznaniowe, a przyznanie go zależy od woli pracodawcy.  W związku z tym pracownik nie ma możliwości dochodzenia świadczenia w przypadku braku woli przyznania nagrody przez pracodawcę.
Warunki przyznania nagrody w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę, określa regulamin wynagradzania jednostki organizacyjnej samorządu (art.39 ust.2 pkt.1 ustawy). Mimo, że ani ustawa ani  rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  nie określa  zasad przyznania i wypłaty nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, nagroda może zostać przyznana także pracownikowi powołanemu. Do jej wypłacania nie są konieczne  inne szczególne regulacje, np. regulamin. Do  przyznania nagrody wystarczy bowiem upoważnienie zawarte w art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
Warto przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym sąd uznaje, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz powołania mogą być nagradzani przez pracodawcę za szczególne osiągnięcia w pracy. Nagroda taka ma charakter czysto uznaniowy. Oznacza to, że zarówno jej przyznanie, jak i określenie wysokości tej nagrody należy do swobodnego uznania zakładu pracy (wyrok SN z 8 czerwca 1977 r., sygn. akt I PR 175/76).
Obowiązujące prawo nie wskazuje precyzyjnie jakiego rodzaju osiągnięcia mogą być ewentualnie podstawą do przyznania dodatku. Ustawa wskazuje jedynie, że nagroda  może zostać przyznana za szczególne osiągnięcia w pracy. Trudno jednak w tej sytuacji uznać, aby pełnienie obowiązków w zastępstwie wójta,  a więc wykonywanie zwykłych codziennych zadań i kompetencji wójta mogło być podstawą do wypłaty nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.
Na tej podstawie należałoby jednak uznać, że przyznanie nagrody  (na podstawie art.36 ust.6) zastępcy wójta, w związku z czasową usprawiedliwioną nieobecnością wójta gminy spowodowaną niezdolnością do pracy z powodu choroby  może zostać uznane za nadużycie. Oczywiście jeśli pracownik w tym czasie wykaże się szczególnymi osiągnięciami, nic nie stoi na przeszkodzie, aby takiemu pracownikowi nagrodę przyznać. Warto jednak wspomnieć, że to do pracodawcy należy decyzja w kwestii przyznania pracownikowi samorządowemu nagrody  oraz uzasadnienia podstaw do jej przyznania.


 

Podstawa prawna

  • Art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
  • Art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana pobierz

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pobierz

  • Umowa dzierżawy nieruchomości pobierz

  • Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona pobierz

więcej