Pytanie

14.04.2011
Szkoła zatrudnia nauczyciela - emeryta na 4/26 etatu. Czy w związku z naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyżej wymienioną osobę wykazujemy na liście emerytów, czy na liście nauczycieli, a może na obu listach? Czy wyżej wymieniona osoba korzysta z przysługujących świadczeń jako pracownik, czy jako emeryt?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • INF-WZ Informacja o zmianach dotyczących spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • Udzielenie prokury łącznej pobierz

więcej