Porady prawne

 • 2013-04-18

  Pytanie dotyczy odzyskania pieniędzy od firmy, w której pracowałem w ubiegłym roku. Nie otrzymałem pełnego wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Dodam, iż ja nie mam wobec firmy żadnych zobowiązań.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-18

  Po jakim czasie przedawnia się roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy z winy umyślnej pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-09

  Czy można żądać od pracownika podpisania zobowiązania nie świadczenia dodatkowej pracy na podstawie umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzenia działalności bez zgody pracodawcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-16

  Po jakim czasie przedawnia się roszczenie pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy z winy umyślnej pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-13

  Czy przedawnienie roszczenia ze stosunku pracy oznacza, że roszczenie wygasło i nie mogę go już dochodzić przed sądem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-25

  Otrzymaliśmy z Sądu Pracy wezwanie do nadesłania dowodów w związku ze złożonym pozwem przez naszego byłego pracownika - kierowcy .Pracownik upomina się o godziny nadliczbowe za okres od 01.01.2008 do 03.06.2009 . Sąd żąda między innymi z tego okresu tarcz tachografów. Według nas pracodawca w tym okresie miał obowiązek przechowywać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-07

  Jeśli ta sama osoba została wybrana na Wójta na następną kadencję, to czy konieczne jest podejmowanie przez nową Radę Gminy uchwały o wysokości wynagrodzenia dla Wójta (nie przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia).
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-01

  Byłem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony. W zakładzie pracy doszło do wypadku przy pracy. W protokole powypadkowym uznano winę po stronie mojej i zakładu. Podczas mojego zwolnienia lekarskiego zmuszono mnie do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, strasząc mnie zwolnieniem dyscyplinarnym. Czego mogę ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 513
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

 • [KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy pobierz

 • Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy pobierz

 • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej