Pytanie

08.10.2010
Z art. 70 b ust. 2 pkt 2 wynika, że pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia młodocianego ,,w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy'' w wysokości 240 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia. Czy ,,pełnym miesiącem kształcenia'' w rozumieniu ustawy, jest miesiąc, w którym z dołączonego do wniosku świadectwa pracy wynika, że młodociany korzystał z urlopu bezpłatnego? A czy są nimi miesiące, w których młodociany był na zwolnieniu lekarskim czy urlopie wypoczynkowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Odpowiedź na pozew rozwodowy pobierz

  • [KRS-D2] Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

  • [DS] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników pobierz

  • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej