Porady prawne

 • 2010-06-29

  Czy pracownik wykonujący umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy osoba posiadająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu prowadzenia tej działalności?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, zatrudniona jednocześnie na podstawie dwóch umów o pracę (u jednego pracodawcy na 1/2 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 800 zł oraz u drugiego pracodawcy na 1/3 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym 650 zł) musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne również z tytułu tej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy emeryt, który pobiera emeryturę w wysokości 750 zł miesięcznie i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, uzyskując z tytułu tej działalności miesięcznie przychody w wysokości powyżej 2000 zł. może nie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o. o., wykonujący jednocześnie umowę zlecenia, z której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy - zlecenia w każdym miesiącu jest niższa od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu pozarolniczej działalności może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne tylko ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-29

  Czy student prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Posiadam firmę w której jednoosobowo wykonuję projekty budowlane oraz założyłem spółkę cywilną z moim synem zatrudniającą pracowników na wykonywanie prac budowlanych. Mój syn dodatkowo jest zatrudniony na umowę o pracę i na umowę na prace zlecone. Jak mamy się rozliczać wobec ZUS-u?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-24

  Pracownik jest zatrudniony w naszej Spółce na umowę o pracę, z dniem 30-09-2010 nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W dniu 17-06-2010 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został powołany na członka Rady Nadzorczej. Czy w okresie do 30-09-2010 roku od wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w RN należy potrącać ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej pobierz

 • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

 • ZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pobierz

więcej