Porady prawne

 • 2012-01-09

  Jak należy rozumieć art. 26 ust. 2b Ustawy PZP „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów”. Czy wszystkie te warunki może spełnić jeden podmiot czy też muszą być przynajmniej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-09

  Czy podczas składania ofert do przetargu Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wykonanie zadania a jednocześnie występować w innej ofercie jako podwykonawca?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-09

  Jaka kara może grozić wykonawcy który uchyla się od podpisania umowy w zamówieniach publicznych (zamawiający nie żądał wadium)? Czy zamawiający może podać takiego wykonawcę do sądu w celu orzeczenia, że wykonawca nie wyrządził szkodę zamawiającemu, poprzez nie wykonanie zamówienia (art. 24 ust 1 pkt 1 ustawy)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-02

  Czy ogłoszenie musi zwierać informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w przypadku braku takiego zamiaru. Czy brak takiego zapisu w ogłoszeniu narusza przepisy ustawy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-02

  Kiedy należy wnieść wadium w przypadku udziału w negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-16

  Czy gmina może zawrzeć umowę na remont drogi z wykonawcą, w której części współwłaścicielem jest gmina a w pozostałych 4 częściach współwłaścicielami są mieszkańcy gminy (osoby fizyczne)? Wartość realizowanej inwestycji ustalona została na kwotę 23.018,45 zł netto (28.312,69 zł brutto). Gmina finansować ma 33,33 % wartości inwestycji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-05

  Uchwałą z dnia 09.10.2002 r. zmieniło się przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. m.in. działki X. Właściciel przedmiotowej działki X, zbył ją w grudniu 2006 r. Czy Gmina w sierpniu 2011 r. słusznie chce naliczyć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w związku z art. 36 ust 4. ustawy z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-29

  Startowaliśmy w przetargu w ramach zamówienia publicznego. Wymagane było wadium i referencje. Zamawiający wezwał nas do wyjaśnień przedstawionych referencji- złożyliśmy je. Zamawiający uznał że nasze referencje nie spełniają warunków i wezwał nas do przedstawienia innych referencji. Wskazał przy tym powód którego nie mógł wyczytać ani z ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5167
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Np7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pobierz

 • [WZS-1M] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

 • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

 • ZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

więcej