Pytanie

05.10.2009
W wyniku wygranego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane podpisaliśmy umowę w której jeden z zapisów mówi, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót na podstawie protokołu odbioru robót. Umowę zawarto na okres trzech miesięcy, a wartość robót przekracza kwotę 60.000 euro. Czy Zamawiający może dokonać rozliczenia jednorazowo, czy powinien zapłacić za częściowo odebrane roboty na podstawie protokołów odbioru? Umowa przewiduje tylko odbiory częściowe i zanikające robót bez wypłacania należności w częściach.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór pobierz

  • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej pobierz

  • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

  • Powierzenie innej pracy art42 par4kp. pobierz

więcej