Pytanie

12.04.2010
Gmina realizuje inwestycję budowy obiektu budowlanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Sporządzona już dokumentacja przewiduje wykorzystanie dla celów grzewczych i technologicznych ciepła z sieci ciepłowniczej. Wymaga to podpisanie z dostawcą ciepła dwóch umów tzw. umowy o podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz umowę sprzedaży ciepła. Umowa o podłączenie do sieci ciepłowniczej przewiduje tzw. opłatę za przyłączenie do sieci zależną od średnicy i długości przyłącza, przy czym stawki te są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej. Koszt budowy przyłącza jak i węzła cieplnego ponosi dostawca ciepła. Urządzenia te pozostaną własnością dostawcy ciepła. Nadmieniam również, że w mieście jest tylko jeden dostawca ciepła (właściciel sieci ciepłowniczej). Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o ustosunkowanie się do poniższej określonych pytań dotyczących pierwszej z umów tj. umowy podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej (opłaty podłączeniowej): – z jakim rodzajem zamówienia mamy do czynienia (jest rodzaj charakter zamówienia: robota budowlana, usługa czy dostawa)? – czy zamówienia można udzielić w trybie „z wolnej ręki”? Jeżeli tak to na podstawie jakiego przepisu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo - rozwojowa pobierz

  • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

  • ZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń) pobierz

więcej