Pytanie

10.11.2010
Zamawiający ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla 9 zadań łącznie. W SIWZ szczegółowo określił wymagania, co do zakresu dokumentacji, wypunktowując wszystkie wymagane elementy (dla każdego z zadań był to ten sam zakres). W formularzu ofertowym za pomocą tabel, poprosił o wycenienie każdego elementu każdej z 9-ciu dokumentacji osobno (by można było dokonać redukcji przedmiotu zamówienia, jeśli organy nie będą wymagały wykonania niektórych elementów dokumentacji). W sumie dało to 9 tabel, każda z 12 pozycjami do wyceny. Niestety, podczas przekształcania pliku zawierającego SIWZ na format pdf, jedna z tabel została zdeformowana (jeden wers został skasowany, a 4 wersy stały się nieczytelne). I w takiej postaci SIWZ znalazła się na stronie internetowej Zamawiającego. Do czasu składania ofert Zamawiający nie zauważył błędu, a żaden z Wykonawców nie wniósł zapytania w tej kwestii. Na dzień składania ofert, 2 wykonawców złożyło oferty. Jeden z nich sporządził własnoręcznie przedmiotowe tabele uwzględniające wszystkie wymagane przez Zamawiającego pozycje, a drugi wypełnił tabele przygotowane przez Zamawiającego, mimo opisanych wyżej błędów. Ponieważ brak jednej pozycji wyceny przy jednym z zadań (a ponadto nie wiadomo które z 4 nieczytelnych pozycji zostały wycenione), nie można porównać złożonych ofert. W związku z tym mam pytanie: czy należy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, czy wystarczy odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1 pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu pobierz

  • [PIT-23] Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobierz

więcej