Pytanie

17.12.2010
Do przetargu poniżej progów unijnych złożono 3 oferty: oferta nr 1 -najdroższa, oferta nr 2 - średnia, oferta nr 3 - najtańsza. Ofertę nr 1 i 2 odrzucono w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. z powodu omyłek, których zdaniem zamawiającego nie dało by się poprawić (pomyłki zarówno w ilości, jak i stężeniu preparatu, inne preparaty, itp.). Nie można było wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów, gdyż nie były to omyłki dotyczące dokumentów, a oferty. Jedynym kryterium oceny była wartość. Zamawiający wybrał ofertę (tę nieodrzuconą, najtańszą) i podał wynik do publicznej wiadomości. Po upływie okresu w którym mogłoby wpłynąć ewentualne odwołanie (nie wpłynęło), przygotowując się do sporządzenia umowy Zamawiający otrzymał od wybranego wykonawcy pismo, w którym tenże informuje go, że w jego ofercie jest oczywista omyłka rachunkowa wynikająca z błędnego zsumowania poszczególnych pozycji. Po dokładnym przeliczeniu poszczególnych pozycji zamawiający potwierdził ten fakt. Pomyłka jest na niekorzyść zamawiającego, jednak mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Jak winien zachować się zamawiający: 1.Czy w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 2 poprawić oczywistą omyłkę rachunkową z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek umieszczając wzmiankę w protokole ZP - 2 i informując tylko wykonawcę, który złożył ofertę wymagającą poprawki? Jeśli tak to w którym miejscu protokołu, który nie posiada punktu czynności nowe/powtórzone ? 2.Czy zamawiający winien powtórzyć czynności od momentu badania i oceny ofert, dokonać poprawki wybranej oferty i odrzucić dwie pozostałe z powodów jak wyżej? Gdzie w protokole winna być o tym wzmianka?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • ZUS Rp-8 Zeznanie świadka pobierz

  • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

  • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

więcej