Pytanie

17.05.2011
Przetarg nieograniczony. Czy jeżeli wyklucza się Wykonawcę z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1, ustawy Pzp, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust.4), to mają tu również zastosowanie przepisy art. 89 ust. 1 pkt 5? Czy podstawą prawną wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie tylko art. 24 ust. 1 i ust. 4, czy też również art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, gdzie „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

  • Wezwanie do zwrotu świadczenia nienależnego pobierz

  • Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę pobierz

  • Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego pobierz

więcej