Porady prawne

 • 2012-01-09

  Jak należy rozumieć art. 26 ust. 2b Ustawy PZP „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów”. Czy wszystkie te warunki może spełnić jeden podmiot czy też muszą być przynajmniej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-09

  Czy podczas składania ofert do przetargu Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wykonanie zadania a jednocześnie występować w innej ofercie jako podwykonawca?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-09

  Jaka kara może grozić wykonawcy który uchyla się od podpisania umowy w zamówieniach publicznych (zamawiający nie żądał wadium)? Czy zamawiający może podać takiego wykonawcę do sądu w celu orzeczenia, że wykonawca nie wyrządził szkodę zamawiającemu, poprzez nie wykonanie zamówienia (art. 24 ust 1 pkt 1 ustawy)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-02

  Czy ogłoszenie musi zwierać informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w przypadku braku takiego zamiaru. Czy brak takiego zapisu w ogłoszeniu narusza przepisy ustawy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-16

  Czy gmina może zawrzeć umowę na remont drogi z wykonawcą, w której części współwłaścicielem jest gmina a w pozostałych 4 częściach współwłaścicielami są mieszkańcy gminy (osoby fizyczne)? Wartość realizowanej inwestycji ustalona została na kwotę 23.018,45 zł netto (28.312,69 zł brutto). Gmina finansować ma 33,33 % wartości inwestycji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-06

  Umowa na wykonanie "Budowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego" zawarta w trybie zamówień publicznych posiada następujące zapisy: "1) Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT do wysokości 90 % ceny zafakturowanego elementu. 2) Pozostawione z każdej faktury 10 % wynagrodzenia zwolnione zostanie z chwilą dokonania ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-21

  Czy skoro Zamawiający nie żądał dołączenia do oferty jakiegoś dokumentu, a Wykonawca z własnej woli taki dokument dołączy, to czy przy badaniu ofert należy taki dokument analizować, jako część oferty, czy raczej postępować, jakby go nie było, nie zapoznając się nawet z jego treścią?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-16

  Proszę o poradę z zakresu Zamówień Publicznych. Otóż w skrócie moje pytanie brzmi: Czy Zamawiający może opisywać przedmiot zamówienia według nazwy i znaków towarowych określonego producenta, a potem żądać realizacji dostawy tylko i wyłącznie danych produktów bez możliwości zastosowania produktów równoważnych? Dodam, że postępowanie jest ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 515
Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy nie wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania pobierz

 • [POG-5/A] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier pobierz

 • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

więcej