Pytanie

21.05.2008
Czy wykonawca na podstawie art.8 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych - o jawności postępowania o udzielenie zamówienia, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. z dnia 8 października 2001) ma prawo do umożliwienia mu zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wielkości środków jakie Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz jego szacunkowej wartości przed złożeniem oferty?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-05-21 Nr dokumentu: 5179

Na podstawie art. 86 ust. 3 prawa zamówień publicznych Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przez bezpośredniość należałoby rozumieć, chwilę przed otworzeniem pierwszej z nich tj. oferty.
Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwoty tej nie należy utożsamiać z ustaloną wartością zamówienia - różnią się one od siebie choćby kwotą podatku od towarów i usług (VAT). Natomiast wartością zamówienia jest zgodnie z art. 32 ust. 1 prawa zamówień publicznych jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.  

Zamawiający najczęściej w SIWZ zamieszczają informację w jej części ogólnej dotyczącej trybu udzielania zamówienia oraz szacunkowej wartości jaką zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednak takie kwoty są wyrażane w bardzo ogólny sposób poprzez takie sformułowania jak:
- Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 133.000 euro ( art. 11 ust 8 ustawy).
- Przetarg nieograniczony nr XXX - XXX o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tj. 206 000 euro).


Należałoby pamiętać, że Zamawiający nie ma takiego obowiązku podawania informacji w SIWZ o szacunkowej wartości będącą przedmiotem zamówienia publicznego, gdyż takiego wymogu nie nakładają przepisy prawa zamówień publicznych.

Zasada jawności postępowania wyrażona w art. 8 ust. 1 prawa zamówień publicznych oznacza dla Wykonawców prawo dostępu do informacji związanych z postępowaniem. Informacje te zamieszczone są w protokole i załącznikach do protokołu.
Niektórzy Wykonawcy próbują zapoznać się o zamierzonej wartości zamówienia jaką chce przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie przedsięwzięcia przed złożeniem oferty powołując się na jawność treści protokołu wyrażoną  w art. 96 ust. 3 prawa zamówień publicznych zwracając się z prośbą o udostępnienie protokołu postępowania do wglądu w nadziei, że znajdzie się tam informacja o wartości jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Gdyż art. 96 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje  elementy jakie powinien co najmniej zawierać protokół do których wymienia się:

1)   opis przedmiotu zamówienia;
2)   informację o trybie udzielenia zamówienia;
3)   informacje o wykonawcach;
4)   cenę i inne istotne elementy ofert;
5)   wskazanie wybranej oferty lub ofert.

W związku z powyższym literalne brzmienie art. 96 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje na obowiązek sporządzania protokołu na bieżąco, a zasada jawności wyrażona w ust. 3 nakazuje udostępniać protokół bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc już w trakcie sporządzania.

Jednak na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określającego m.in. wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej "protokołem", oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

Po zapoznaniu się ze wzorami druków zawartych we wspomnianym rozporządzeniu m.in.:
- DRUK ZP-1 (Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych);
- DRUK ZP-2 (Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych);

zauważyć można po analizie powyższych druków protokołów, że Zamawiający ma możliwość wypełnienia kwoty ustalonej wartości zamówienia dopiero po otwarciu ofert.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U.2001, Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) nie zawsze odnajduje swoje zastosowanie do wszystkich aspektów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych. Kwestie informowania o szacunkowej wartości przed otwarciem ofert została uregulowana w art. 86 ust. 3 prawa zamówień publicznych.

Podsumowując powyższe, szacunkowa wartość zamówienia publicznego może zostać ujawniona przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, ale jest to uprawnienie Zamawiającego a nie obowiązek. Jeżeli Zamawiający decyduje się na podanie wartości szacunkowej zamówienia to podaje ją w sposób bardzo ogólny stosując kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna

  • Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  • Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  • Art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  • Art. 96 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku pobierz

  • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku pobierz

  • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

  • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

więcej