Porady prawne

 • 2011-06-15

  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający, w paragrafie 1 ust. 10) wpisano „ opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-26

  Zamówienie dotyczy projektu unijnego. Zamówienie na wykonanie robót budowlanych o wartości zamówienia powyżej progów unijnych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty (w 2010 roku) okazało się, że powstały oszczędności o wartości ok. 7 mln. zł. W związku z powyższym podpisano aneks do umowy z PARP, rozszerzający zakres rzeczowy projektu o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-19

  Przetarg nieograniczony, ogłoszony w DUUE, dotyczy dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Jeden Wykonawca złożył w swojej ofercie i zastrzegł następujące dokumenty dotyczące oferowanego asortymentu : - ulotkę informacyjną, - strony katalogu, - opinie kliniczną Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-17

  Przetarg nieograniczony. Czy jeżeli wyklucza się Wykonawcę z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1, ustawy Pzp, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust.4), to mają tu również zastosowanie przepisy art. 89 ust. 1 pkt 5? Czy podstawą prawną wykluczenia Wykonawcy z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-11

  Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej w art.11 ust.8 Pzp. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania, z możliwością składania ofert na każde zadanie. Złożono trzy oferty, po jednej na każde z zadań. Czy w tym przypadku można skorzystać z art. 94 ust. 2 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-21

  Przetarg nieograniczony na dostawę myjni dezynfekcyjnych, ogłoszony w DUUE. Zamawiający wymagała w SIWZ zaoferowania gwarancji - min 24 miesiące na zaoferowane urządzenia. Gwarancja była jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym 24 miesiące. Ten sam Wykonawca zaoferowała w tabeli parametrów technicznych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-11

  Zamawiający wszczął postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu sportowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro. W trakcie procedury (po złożeniu wniosku i wyliczeniu wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia), a jeszcze przed otwarciem ofert, Zamawiający zmienił (zmniejszył) wartość przedmiotu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-04

  Firma ubiegająca się o uzyskanie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, w celu udokumentowania posiadanego doświadczenia wykazała w ofercie wykonanie odpowiednich, podobnych do przedmiotu zamówienia robót. Jako potwierdzenie ich należytego wykonania (co również było wymagane w SIWZ) do oferty załączono referencje stwierdzające, ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 590
Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

 • Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (2010) pobierz

 • Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

 • NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności pobierz

więcej