Pytanie

11.12.2008
Firma uczestniczy w przetargu publicznym na roboty budowlane. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zawarł taki zapis: Nie dopuszcza się zmiany podstawy przyjęcia nakładów rzeczowych, zmiany ilości jednostek przedmiaru i jednostkowych norm nakładów rzeczowych oraz modyfikowania opisu robót względem przedmiaru robót. W wyniku przeoczenia oferent zmienił podstawę nakładu pozycji kosztorysowej. Zamawiający odrzucił ofertę powołując się na art.89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Jednakże art. 87 ust 2 pkt 3 w brzmieniu: Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona naszym zdaniem zobowiązuje zamawiającego do poprawy w/w pomyłki, a w związku z tym decyzja zamawiającego jest błędna i powinna zostać oprotestowana. Czy mamy rację?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-12-11 Nr dokumentu: 11053

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła poprzez treść art. 87 ust. 2 pkt 3 zupełnie nową kategorię omyłki, którą Zamawiający jest zobowiązany poprawić - „inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty".

Tak sformułowany zapis rodzi duże wątpliwości interpretacyjne ze względu na otwarty katalog takich omyłek i może stanowić powód licznych sporów czy daną omyłkę można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Z praktyki wynika, że liczne firmy domagają się poprawiania każdego błędu w oparciu o przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. To Zamawiający ocenia omyłkę niepowodującą istotnych zmian w treści oferty.

Główną ideą jaka przyświecała ustawodawcy była możliwość poprawiania głównie omyłek w kosztorysach (np. niewłaściwa jednostka miary (sztuki zamiast metry i na odwrót), czy niewielkie błędy w ilości materiałów w przypadku dużego przedsięwzięcia budowlanego (pomyłka o 10 lamp czy 30 cegieł).

W praktyce przyjęło się, że Zamawiający poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w szczególności:

a) przyjęcie w formularzu ofertowym innej niż wymaganej specyfikacją ilości jednostek lub nazwy jednostki,
b) zdublowanie w formularzu ofertowym poszczególnych pozycji wymaganych w specyfikacji (Zamawiający wykreśli zdublowane pozycje z formularza ofertowego, pozostawiając tylko jedną z nich i zsumuje pozycje pozostawione w formularzu ofertowym. Tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową).

Jako inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający uznaje następujące omyłkę polegającą na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści formularza ofertowego i specyfikacji technicznej złożonych przez Wykonawce, dostosowując jej treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podsumowując powyższe, Zamawiający powinien poprawić omyłkę na podstawie upoważnienia wynikającego z treści art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Poprawienie podstawy nakładu pozycji kosztorysowej wydaje się być czynnością nie powodującą istotnej zmiany w treści oferty.

Można rozważyć wniesienie protestu na zaniechanie czynności Zamawiającego wynikającej z treści art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. na możliwość poprawienia zaistniałej omyłki w kosztorysie.

Podstawa prawna

  • Art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych pobierz

  • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego pobierz

  • Interwencja uboczna pobierz

więcej