Pytanie

20.02.2009
Zamawiający jest podmiotem prawa publicznego ogłasza przetarg nieograniczony. W projekcie umowy w SIWZ zamieszcza zapis: „W okresie obowiązywania umowy maksymalna wartość umowy nie może łącznie przekroczyć kwoty brutto 915.000 zł.”. Czas trwania umowy 24 miesiące. Ogłoszenie ukazuje się 12.02.2009 r. Ile czasu minimalnie musi dać zamawiający oferentom na przygotowanie oferty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o zrzeczeniu się doręczenia postanowienia z uzasadnieniem pobierz

  • Sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [DRUK ZP-18] Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia pobierz

więcej