Pytanie

08.07.2010
Czy zamawiający może żądać od wykonawcy uzupełnienia złożonej oferty o upoważnienie, czy też pełnomocnictwo do występowania danej osoby w imieniu firmy w postępowaniu przetargowym, w tym do podpisywania oferty? Uważam, że zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych można, bo jest tam mowa o pełnomocnictwach, ale co zamawiający robi, w przypadku, gdy wykonawca nie uzupełni takiego dokumentu. Z przepisów nie wynika, że należy go wykluczyć z postępowania, czy ofertę odrzucić. Zaznaczam, że w SIWZ umieszczony był zapis: „Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, chyba że wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę”.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-23] Informacja o wykonywaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności pobierz

  • [IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2 pobierz

więcej