Porady prawne

 • 2012-01-02

  Kiedy należy wnieść wadium w przypadku udziału w negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-18

  Czy wzrost wartości inwestycji – max. do 50% zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych - dotyczy: • sumy wartości robót dodatkowych udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki, czy • sumy wartości robót dodatkowych i zamiennych – tj. wartości robót udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki oraz wzrostu wartości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-11

  Zamawiający wszczął postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu sportowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro. W trakcie procedury (po złożeniu wniosku i wyliczeniu wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia), a jeszcze przed otwarciem ofert, Zamawiający zmienił (zmniejszył) wartość przedmiotu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-24

  W przetargu nieograniczonym, zgodnie z opisem w SIWZ należało w jednej z pozycji formularza cenowego podać cenę za opakowanie zbiorcze. Jeden z wykonawców skalkulował cenę za 1 szt. W efekcie wartość brutto oferty tego wykonawcy była poważnie zaniżona, (różnica między prawidłowym wyliczeniem a z tym z oferty wynosiła kilkadziesiąt ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-17

  Czy w związku z zapisem art. 5 ust. 1 istnieje możliwość zlecenia usług żywieniowych w wyniku trybu negocjacji z ogłoszeniem, a nie pełnego postępowania przetargowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-22

  Z dostępnej na stronie www Zamawiającego dokumentacji wynika, że zakres pewnych robót jest większy niż wskazują zapisy ogłoszenia umieszczonego w BZP. W związku z tym zostaje złożone zapytanie do Zamawiającego, który zapis jest obowiązujący do wyceny, Zamawiający po konsultacji z projektantem odpowiada, że ten z ogłoszenia. Zostaje ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-17

  Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia. Odpowiadając na pytanie jednego z potencjalnych Wykonawców tej usługi zamieścił na swojej stronie internetowej na 2 dni przed składaniem ofert informację kto obecnie wykonuje usługę, od kiedy i za jaką stawkę godzinową (obecny Wykonawca również będzie brał udział w tym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Czy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie „zamówienie z wolnej ręki” jeżeli przeprowadził dwukrotnie przetarg nieograniczony do których nie wpłynęła żadna oferta, a przedmiot zamówienia nie uległ zmianie? Czy zamawiający może modyfikować formularze druku np. ZP-1 tj. protokół postępowania, o dopisywanie w formie kolejnych ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 514
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Pozew wzajemny pobierz

 • Pismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) pobierz

 • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

 • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

więcej