Porady prawne

 • 2008-05-28

  Kiedy dopuszczalne jest udzielanie zamówień publicznych w trybie wolnej ręki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-05-28

  W jakich okolicznościach może zostać udzielone zamówienie dodatkowe w zamówieniach publicznych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-04-29

  Czy zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane dotychczasowemu wykonawcy z wolnej ręki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-14

  Jakie są przykładowo sytuacje w którym może zostać zastosowany tryb dialogu konkurencyjnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-14

  Gdzie mogę znaleźć wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-14

  Jakie są przesłanki zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego na udzielenie zamówienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-10

  Co może być przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cenę z praktycznego punktu widzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-05

  Czy możliwe jest złożenie 2 ofert w przetargu nieograniczonym przez dwie firmy o takim samym adresie o tej samej siedzibie. Czy nie będzie to uznane za zgodnie z "Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę."
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [IFT-3/IFT-3R] Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

 • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

 • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

 • Wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierz

więcej