Porady prawne

 • 2010-02-02

  W zamówieniu na roboty budowlane (ryczałt) na budowę boiska zaszła konieczność wykonania robót związanych z montażem siatek przeciw kretom (ten zakres nie był został ujęty w projekcie, a więc i w przetargu). Jak można zlecić takie prace? Czy można je uznać za roboty uzupełniające (zostały przewidziane w SIWZ) czy za dodatkowe? Jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-27

  W którym momencie udostępnia się protokół sporządzany w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przetarg ograniczony?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-31

  W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-23

  W przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego jedynym kryterium wyboru oferty była cena. W formularzu ofertowym należało podać wartość całego zamówienia wyliczonego na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego. Zamawiający w SIWZ nie określił dnia na który ma być podana cena, więc w domyśle dwóch wykonawców złożyło ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-21

  Zamawiający udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w 2005 roku na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wykonawca w terminie umownym sporządził dokumentację w przedmiotowym zakresie, która była wyłożona do publicznej wiadomości. W tym też okresie zostały złożone nowe wnioski dotyczące zmiany ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-17

  Poprzez przetarg nieograniczony wybrano firmę, która miała przeprowadzić wzmocnienie stropu w budynku komunalnym mieszkalnym. Prace te wynikały z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W trakcie prac po odkryciu polepy okazało się (w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Budowlanego), że zachodzi konieczność wymiany całego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-15

  Czy przetarg, którego przedmiotem jest dostawa profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, może być przeprowadzony trybem zapytania o cenę z art. 70 ustawy p.z.p? Czy przesłanka trybu zapytania o cenę na taki przedmiot zamówienia byłaby spełniona?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-27

  Zamawiający z należytą starannością przygotował przetarg nieograniczony i wybrał wykonawcę robót budowlanych na budowę drogi w miejscowości X. Umowę z wykonawcą podpisano. Odcinek drogi to około 600 metrów bieżących. Termin wykonania zamówienia był określony na dwa miesiące od daty zawarcia umowy i był terminem realnym. Wykonawca do dnia ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu pobierz

 • Umowa o pracę na zastępstwo pobierz

 • [INF-D] Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym - z wyłączeniem gazu pobierz

 • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej