Porady prawne

 • 2009-11-19

  Firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego wykonała dokumentację techniczną. Czy nadzór autorski nad tą dokumentacją, mimo że wynagrodzenie za jego pełnienie przekracza kwotę wolną od zamówień publicznych, może być podpisany z tą firmą bez stosowania procedury przetargowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-28

  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia poniżej „progu unijnego” (poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.) złożony został protest. Protestujący zarzucił niezgodne z przepisami ustawy p.z.p. przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Zamawiający uznał ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-26

  Przetarg nieograniczony na remont dachów. Żądaliśmy szczegółowego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową złożonego w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (dla ułatwienia sprawdzenia oferty). Jeden z wykonawców nie dołączył do oferty w/w kosztorysu w formie elektronicznej na płycie CD (nie pisaliśmy do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-21

  W przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną brało udział pięciu wykonawców. Jesteśmy firmą, która wygrała przetarg. Jednak znaleźliśmy się w sytuacji, w której wykonawca z drugiego miejsca został powołany przez zamawiającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Sytuacja jest dość kłopotliwa, gdyż nasz projekt, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-20

  Podczas otwarcia ofert, w przetargu nieograniczonym, prowadzonym w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, zamawiający oświadczył, że przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia 47.000 netto, tj. kwotę poniżej progu od którego obowiązuje ustawa. Czy w związku z tym zamawiający miał prawo przeprowadzić taki przetarg?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  W dokumentach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest zapis: „Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 9.10.2009 r. (15:00)”, „Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 12.10.2009 r. (9:30).”. Jaka jest różnica i czego dotyczą te zapisy? Jak mam postępować? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  Przetarg w trybie negocjacji bez ogłoszenia - na etapie negocjacji ustalano techniczne warunki, termin wykonania i zaproponowano wykonawcy złożenie oferty. Po otwarciu ofert okazało się, że cena oferty jest wyższa od kwoty podanej przez zamawiającego. Wpłynęła jedna oferta i w negocjacjach brał udział ten sam wykonawca. Czy w tym rodzaju ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-15

  Kiedy należy wnieść wadium w przypadku udziału w negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia? Czy dobrze rozumiem art. 60 i 64 p.z.p., które mówią, że wadium wnosi się dopiero w przypadku zakwalifikowania się do 2 etapu, kiedy zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny po złożeniu ofert ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [WZS-1R] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

 • Pozew o świadczenie pieniężne pobierz

 • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego pobierz

 • [CIT-5] Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

więcej