Porady prawne

 • 2009-10-05

  W wyniku wygranego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane podpisaliśmy umowę w której jeden z zapisów mówi, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót na podstawie protokołu odbioru robót. Umowę zawarto na okres trzech miesięcy, a wartość robót ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-30

  Tryb negocjacje bez ogłoszenia - czy w trakcie dyskusji można poinformować zaproszonych uczestników o kwocie jaką dysponujemy? Rozmowy mają być prowadzone indywidualnie czy w formie zbiorowej? Protokół wspólny dla wszystkich.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-25

  Do przetargu nieograniczonego poniżej progu 206.000 euro przystąpił jeden wykonawca (wadium nie wymagano). Na etapie SIWZ nie zgłaszał żadnych wniosków o zmianę propozycji umowy. Przetarg rozstrzygnięto na korzyść tejże jedynej oferty. Wysłano do wykonawcy umowę celem jej podpisania, a wykonawca zgłasza uwagi do niej. Co zamawiający ma ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-16

  Czy zamówienie na wykonanie modernizacji sieci komputerowej wraz z dostawą i instalacją serwera oraz urządzeń sieciowych w siedzibie urzędu pracy może być przeprowadzone w trybie zapytania o cenę? Czy jest to usługa powszechnie dostępna? Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-11

  Proszę o informację w następującej sprawie: Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę pewnych towarów. Na dzień 25.08.2009 r., godz. 11:00 ustalił termin składania ofert. 24.08.2009 r. Wykonawca "X" złożył ofertę. Dnia 25.08.2009 r. przed terminem składania ofert ten sam Wykonawca "X" złożył: 1) pismo informujące o wycofaniu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-28

  W wyniku postępowania przetargowego (przetargu nieograniczonego) została zawarta umowa w dniu 6.05.2009 r. na wykonanie prac projektowych z terminem realizacji do 31.12.2009 r. łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zarówno SIWZ jak i podpisana umowa nie zawiera możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian zgodnie z art.144 ust. 1 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-24

  Spółka jawna wzięła udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przysłał prośbę o przedłużenie okresu związania z ofertą i tym samym ważności wpłaconego wadium. Spółka nie wyraziła zgody, w formie przysłanego przez Zamawiającego oświadczenia na przedłużenie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-24

  Dotyczy dalszej procedury po wykluczeniu wykonawcy ze względu na nie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Problem dotyczy postępowania prowadzonego w trybie „negocjacje z ogłoszeniem”. Zamawiający dokonał oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed podpisaniem umowy zaszła konieczność przesunięcia terminu ...
  sprawdź odpowiedź

12 3 4 5 6 7 8 9 1014
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

 • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

 • Pozew o alimenty III pobierz

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy pobierz

więcej