Porady prawne

 • 2009-08-14

  Czy przysługuje odwołanie Wykonawcy od warunków udziału w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) w zamówieniach o wartości poniżej kwot unijnych na realizację robót budowlanych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-05

  Nasza firma wzięła udział w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane. Jako kryterium wyboru oferty Zamawiający ustalił cenę. Na otwarciu ofert byliśmy najtańszym przedsiębiorstwem, jednak Zamawiający odrzucił naszą ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, część IV SIWZ: „pkt 5 - „W cenach jednostkowych i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-22

  Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. X wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości X. Zamawiający wymagał, aby o zamówienie ubiegali się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-15

  Czy prawidłowe będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. z pominięciem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego z uwagi na jej brak? Dodam, że zamawiającym byłaby parafia rzymsko – katolicka. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-13

  Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na zasilanie wodociągu gminnego, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia określił miejsce włączenia nowoprojektowanej sieci oraz miejsce zakończenia określając w przybliżeniu na około 9 km oraz warunki techniczne dla przepompowni. W SIWZ ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-09

  Czy można zlecić firmie szkoleniowej podstawowe kursy komputerowe o wymiarze 30 godzin i komputerowe w standardzie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - wymiar kursu 120 godzin ze środków Unii Europejskiej w trybie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy p.z.p. w sytuacji, gdy zamówienie przekracza 60.000 euro i nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-07

  Wykonawca po złożeniu i otwarciu ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożył wniosek o wgląd do protokołu wraz z załącznikami tj. ofertami konkurencji. Zamawiający w oparciu o przepis art. 96 ust. 3 ustawy Pzp i literalnym brzmieniem tego przepisu udostępnił tylko formularze ofertowe, natomiast odmówił ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-03

  Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. Ogłoszono wynik przetargu (dostałem na razie fax). Wybrano ofertę innego wykonawcy. Czy mogę przejrzeć dokumenty innego oferenta? Czy trzeba wystosować pismo, czy można zrobić ksero lub zdjęcia z tych ...
  sprawdź odpowiedź

13 4 5 6 7 8 9 10 1114
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy pobierz

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierz

 • Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem pobierz

 • [KW-ZAL] Wniosek o założenie księgi wieczystej pobierz

więcej