Porady prawne

 • 2009-05-26

  Gmina rozpisała przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (wodno - kanalizacyjnych). Do dnia składania ofert nie zgłosiła się żadna firma. Czy w związku z powyższym gmina w tej sytuacji może zlecić powyższe prace swojemu zakładowi budżetowemu jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej, czy musi rozpisać kolejny przetarg? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-22

  Po paru dniach od ogłoszenia przetargu i publikacji specyfikacji na stronie internetowej Zamawiający zmienił przedmiot zamówienia /minimalnie go zmniejszył/. Informację o tym zamieścił na stronie internetowej w formie „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia”. Do tego pisma została dołączona zmieniona pierwsza strona oferty w której znalazł się ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-22

  W oparciu o umowę będącą wynikiem wygranego przetargu nieograniczonego, zrealizowaliśmy dostawę materiałów dla jednego ze szpitali. Umowa sporządzona przez sam szpital przewidywała możliwość naliczenia odsetek za zwłokę. Szpital jednak nie chce zapłacić odsetek. Nasza firma realizując umowę, na skutek osłabienia się złotówki poniosła ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-06

  W przetargu nieograniczonym został wyłoniony najtańszy wykonawca, który podpisał umowę z zamawiającym. Przedmiotem zamówienia był projekt koncepcyjny i po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego - projekt budowlany inwestycji. Wykonawca w ogóle nie interesuje się projektem i nie oddał koncepcji w wyznaczonym terminie. Zgodnie z podpisaną ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-30

  W przetargu nieograniczonym wykonawca złożył w trybie art. 44 Prawa zamówień publicznych oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z treści tego oświadczenia wynika, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-29

  Kiedy zamawiający może zastosować procedurę zamówienia z wolnej ręki w przetargach?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-09

  Czy w przypadku zamówienia handlowego z wolnej ręki, w którym nie wyspecyfikowano kar związanych z nieterminową realizacją, dostawca może zostać obciążony grzywną z tytułu nieterminowej dostawy lub inną karą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-17

  Firma nasza bierze udział w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych dla jednostki budżetowej. W dniu otwarcia ofert przedstawiciel naszej firmy (właściciel) był na otwarciu ofert. Wynika z niego, iż złożono 7 ofert. Nasza była następna po najkorzystniejszej około 10% droższa, ale dużo niższa od środków jakie zamawiający ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Kp1 wniosek o ustalenie kapitału początkowego pobierz

 • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Zmiana powództwa pobierz

 • Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę pobierz

więcej