Porady prawne

 • 2009-03-04

  Zamawiający zamierza temu samemu Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego zlecić na mocy art. 67 zamówienia z wolnej ręki roboty dodatkowe lub uzupełniające. Zgodnie z art. 31 Pzp Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. tj. przedstawił sposób ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-16

  W przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego gdzie kryterium oceny ofert była tylko cena przy zachowaniu stałej marży, w formularzu ofertowym należało podać procent marży oraz wartość brutto całego zamówienia. Wartość brutto zamówienia należało obliczyć w oparciu o cenę producenta oleju na wskazany dzień. Do oferty został ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-10

  Żona i mąż posiadają własne firmy (żona ma własną firmę i mąż ma własną firmę). Czy każde z nich może przystąpić do tego samego przetargu nieograniczonego. Sprawa bardzo pilna. Przetarg ma się odbyć 11.02.2009 r.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-03

  Odbył się przetarg nieograniczony, termin związania ofertą 6.03.2009 r. Zamówienie dotyczyło kwoty łącznej 600.000zł (dla zadania nr 3 - 100.000). Nie unieważniono którejkolwiek części postępowania. 9.01.09 r. wykonawca otrzymał pismo - informację, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty: …… - i tu moja ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-12

  Pytanie dotyczy zamówień publicznych: rozliczenia robót budowlanych przy umowie z ceną kosztorysową, rozliczenia miesięczne, czas realizacji obiektu ok. 12 miesięcy. Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością robót ujętych w kosztorysie i planie finansowym (harmonogramie) a faktycznie wykonaną ilością robót należy każdorazowo ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-04

  Czy w trakcie realizacji zadnia inwestycyjnego (roboty budowlane) istnieje możliwość udzielenia przez zamawiającego robót dodatkowych, zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b, biorąc pod uwagę, iż zapłata za wykonane prace została określona w umowie w formie ryczałtu w oparciu o art. 632 k.c.? W sytuacji faktycznej wykonawca nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-20

  Czy w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego możemy zawrzeć w umowie zapis, że marża będzie stała, natomiast cena będzie ulegać zmianie w związku ze zmieniającymi się cenami oleju opałowego w X?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-30

  Przetarg nieograniczony - poniżej progów unijnych - roboty budowlane. Czy wolno nam udzielić odpowiedzi pisemnej firmie, która zadała nam pytania o wyjaśnienie SIWZ, ale nie pobrała bezpośrednio SIWZ od nas tylko ze strony internetowej?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego pobierz

 • Udzielenie prokury łącznej pobierz

 • [INF-D] Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym - z wyłączeniem gazu pobierz

 • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

więcej