Porady prawne

 • 2011-04-11

  Zamawiający wszczął postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu sportowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro. W trakcie procedury (po złożeniu wniosku i wyliczeniu wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia), a jeszcze przed otwarciem ofert, Zamawiający zmienił (zmniejszył) wartość przedmiotu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-24

  W przetargu nieograniczonym, zgodnie z opisem w SIWZ należało w jednej z pozycji formularza cenowego podać cenę za opakowanie zbiorcze. Jeden z wykonawców skalkulował cenę za 1 szt. W efekcie wartość brutto oferty tego wykonawcy była poważnie zaniżona, (różnica między prawidłowym wyliczeniem a z tym z oferty wynosiła kilkadziesiąt ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-17

  Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia. Odpowiadając na pytanie jednego z potencjalnych Wykonawców tej usługi zamieścił na swojej stronie internetowej na 2 dni przed składaniem ofert informację kto obecnie wykonuje usługę, od kiedy i za jaką stawkę godzinową (obecny Wykonawca również będzie brał udział w tym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-03

  Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych stawek podatku VAT w formularzu cenowym (przetargu nieograniczonego) składającym się z 25 cen jednostkowych netto? We wspomnianym formularzu cenowym w podsumowaniu są 3 rubryki: ogółem wartość netto, podatek VAT, cena brutto. Spotkałem się z opinią, że na jedno zamówienie obowiązuje jedna stawka ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-23

  Przetarg nieograniczony. Wpływa odwołanie do zamawiającego na wybór oferty. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i chce naprawić błąd. W jakim terminie należy wnieść odpowiedź na odwołanie do KIO (art. 186 pzp)? Czy oferta która wpłynęła po ustalonym terminie wpływu, ale przed terminem otwarcia, musi być otwarta podczas czynności ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-23

  W przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego jedynym kryterium wyboru oferty była cena. W formularzu ofertowym należało podać wartość całego zamówienia wyliczonego na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego. Zamawiający w SIWZ nie określił dnia na który ma być podana cena, więc w domyśle dwóch wykonawców złożyło ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-26

  Przetarg nieograniczony na remont dachów. Żądaliśmy szczegółowego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową złożonego w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD (dla ułatwienia sprawdzenia oferty). Jeden z wykonawców nie dołączył do oferty w/w kosztorysu w formie elektronicznej na płycie CD (nie pisaliśmy do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-21

  W przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną brało udział pięciu wykonawców. Jesteśmy firmą, która wygrała przetarg. Jednak znaleźliśmy się w sytuacji, w której wykonawca z drugiego miejsca został powołany przez zamawiającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Sytuacja jest dość kłopotliwa, gdyż nasz projekt, ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 56
Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Umowa o współodpow. za powierzone mienie pobierz

 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

 • Protokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem pobierz

 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych pobierz

więcej