Porady prawne

 • 2011-05-18

  Czy wzrost wartości inwestycji – max. do 50% zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych - dotyczy: • sumy wartości robót dodatkowych udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki, czy • sumy wartości robót dodatkowych i zamiennych – tj. wartości robót udzielonych w ramach zamówień z wolnej ręki oraz wzrostu wartości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-22

  Z dostępnej na stronie www Zamawiającego dokumentacji wynika, że zakres pewnych robót jest większy niż wskazują zapisy ogłoszenia umieszczonego w BZP. W związku z tym zostaje złożone zapytanie do Zamawiającego, który zapis jest obowiązujący do wyceny, Zamawiający po konsultacji z projektantem odpowiada, że ten z ogłoszenia. Zostaje ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Czy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie „zamówienie z wolnej ręki” jeżeli przeprowadził dwukrotnie przetarg nieograniczony do których nie wpłynęła żadna oferta, a przedmiot zamówienia nie uległ zmianie? Czy zamawiający może modyfikować formularze druku np. ZP-1 tj. protokół postępowania, o dopisywanie w formie kolejnych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-18

  Czy na podstawie art. 5 w zw. z art. 66 pzp i w związku z załącznikami II B i XVII do dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r. można stosować zamówienie publiczne z wolnej ręki na usługi ochrony fizycznej w formie zamówienia z wolnej ręki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-07

  Jaka jest różnica między robotami dodatkowymi a uzupełniającymi (roboty budowlane w zamówieniach publicznych)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-23

  Umowa dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału hematologii. Czy można dokonać zmian w trakcie realizacji tej umowy, jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu umowy bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów? Zwiększenie zakresu dotyczy wykonania projektu na oddział zintegrowany - oddział ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-12

  Gmina realizuje inwestycję budowy obiektu budowlanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Sporządzona już dokumentacja przewiduje wykorzystanie dla celów grzewczych i technologicznych ciepła z sieci ciepłowniczej. Wymaga to podpisanie z dostawcą ciepła dwóch umów tzw. umowy o podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz umowę sprzedaży ciepła. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-22

  Czy usługę szkolenia zawodowego można zlecić w trybie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji ustawy, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, a wartość szacunkowa zamówienia będzie wynosiła około 170.000 euro. Ponadto zlecenie będzie realizowane w ramach projektu z ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym pobierz

 • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

 • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pobierz

więcej