Porady prawne

 • 2009-09-16

  Czy zamówienie na wykonanie modernizacji sieci komputerowej wraz z dostawą i instalacją serwera oraz urządzeń sieciowych w siedzibie urzędu pracy może być przeprowadzone w trybie zapytania o cenę? Czy jest to usługa powszechnie dostępna? Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-02

  Mam firmę. Starałem się o wejście do instytucji wcześniej. Instytucja ta złożyła zapytanie o cenę do wybranych wykonawców pomijając mnie. Czy to jest zgodne z prawem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-20

  Czy w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego możemy zawrzeć w umowie zapis, że marża będzie stała, natomiast cena będzie ulegać zmianie w związku ze zmieniającymi się cenami oleju opałowego w X?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-01

  Czy zgodnie z art. 70 PZP Zamawiający może zastosować procedurę zapytania o cenę na usługę polegającą na nadzorowaniu prac budowlanych. Czy podjęcie się czynności nadzorowania robót budowlanych jest usługą powszechnie dostępną o ustalonym standardzie jakościowym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-12

  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę - dostawa po wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej w wyznaczonym dniu na podpisanie umowy, złożyliśmy wyjaśnienia dotyczące zaoferowanych produktów, prosząc o pisemną akceptacje zaproponowanych przez nas produktów (w formularzu ofertowym znalazł się zapis "użyty znak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-06-11

  Zamawiający ogłosił w internecie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na urządzenie. Wartość tego urządzenie to ok. 20.000 zł brutto. Zamawiający określił też, że zamówienia udzieli Wykonawcy "który zaoferował najniższą cenę". W międzyczasie Zamawiający zmodyfikował własny druk oferty cenowej, zamieszczając informacje na swojej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-14

  Gdzie mogę znaleźć wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-03-10

  Co może być przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cenę z praktycznego punktu widzenia?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

 • Wniosek o wypłacenie jednemu z małżonków wynagrodzenia przypadającego drugiemu pobierz

 • Umowa o przejęcie długu pobierz

 • Tytuł wykonawczy TYT-3A pobierz

więcej