Pytanie

26.01.2009
Czy Zamawiający budowlaną dokumentację projektową ma prawo naliczać odsetki karne za czas przysługujący mu na sprawdzenie tej dokumentacji oraz za czas usuwania przez Wykonawcę wad w projekcie w przypadku, gdy nie został wyznaczony przez Zamawiającego termin ich usunięcia?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-01-26 Nr dokumentu: 11928

Z treści art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. - dalej p.z.p.) wynika, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej".

Zgodnie z treścią art. 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. - dalej k.c.) „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).".

Należałoby ponadto podkreślić, że kara umowna, jako surogat odszkodowania należy się tylko wtedy, gdy dłużnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe, już w tym miejscu należałoby zaznaczyć, że jeżeli Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte (to także nieterminowe) wykonanie zobowiązania, to Zamawiający nie powinien występować z roszczeniem o zapłatę kary umownej.

Wykonawca, który zostałby zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się przed tym, „że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi" (art. 471 k.c.). Można w tym przypadku wskazać ilość czasu jaka była potrzebna Zamawiającemu na sprawdzenie dokumentacji projektowej na którego Wykonawca nie miał wpływu, by zachować termin wykonania zamówienia.

Z treścią art. 476 k.c. Wynika, że „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela".

Podstawa prawna

  • Art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  • Art. 471,476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  • Art. 483 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-7] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(2) pobierz

  • Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej,zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki pobierz

więcej