Pytanie

30.01.2009
W trybie przetargu nieograniczonego, w którym zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 136000 zł wpłynęły 4 oferty. Zamawiający w specyfikacji określił jakie wymagania ma spełnić wykonawca. Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami ogłosił, że wygrała firma z najwyższą ceną, gdyż tylko ona spełniała wymogi specyfikacji. Jeden z oferentów złożył protest, próbując unieważnić postępowanie, powołując się na to że zamawiający nie wezwał wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz że kwota jaką zamierzał zamawiający przeznaczyć na realizację zamówienia o kilka tysięcy została przekroczona przez wybranego oferenta. Oferent ten uczestniczył w przetargu jako konsorcjum firm, którego był liderem i miał wszystkie pełnomocnictwa. Po dniu otwarcia ofert wpłynęła do zamawiającego informacja o odwołaniu pełnomocnictwa dla wcześniej wyznaczonego przedstawiciela. Według mnie oferent ten nie może wnieść protestu jako konsorcjum firm, gdyż nie posiada stosownego pełnomocnictwa, na podstawie tej zamawiający może odrzucić protest. Czy jeżeli odrzuci protest, istnieje możliwość by oferent ten skorzystać mógł jeszcze ze środków odwoławczych, na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych? Raz jeszcze chcę podkreślić, iż w dniu złożenia protestu nie miał pełnomocnictwa. Drugie pytanie, czy zamawiający musi wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów, czy też nie zawsze musi, a w rozpatrywanym wyżej przypadku czy popełnił błąd?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa spółki jawnej pobierz

  • [PIT-2k]Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt pobierz

  • Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego pobierz

więcej