Porady prawne

 • 2010-10-11

  Nawiązując do Państwa odpowiedzi nr 26415 chcielibyśmy się dowiedzieć jak powyższa odpowiedź ma się do wyroku KIO (sygn. akt. KIO/UZP/8/10), który nakazuje oceniać oferty jako całość? Która interpretacja jest poprawna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-08

  Co powinien zrobić zamawiający w zamówieniu publicznym w przypadku, gdy otrzyma pustą kopertę zaadresowaną i opisaną prawidłowo zgodnie ze SIWZ tj. oferta na przetarg nieograniczony.... Czy w takim przypadku powinien uznać ofertę wykonawcy, który widniał na kopercie jako nieważną, czy też powinien uznać, że nie otrzymał żadnej oferty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-29

  W prowadzonym przetargu nieograniczonym (Zamawiający sektorowy) została złożona oferta, która zawierała nie wymagane przez Zamawiającego certyfikaty w języku angielskim. Zgodnie z SIWZ i ustawą jest wymagane aby oferta została złożona w języku polskim. Jednocześnie zgodnie z orzecznictwem KIO złożoną ofertę należy oceniać jako całość. W ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  Przetarg nieograniczony, wartość zamówienia poniżej progu „europejskiego”. Wykonawca złożył ofertę, do której nie dołączył informacji – „Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy” (art. 36 ust. 4 ustawy pzp), pomimo że wykonanie istotnego zakresu robót wykonawca musi powierzyć innemu podmiotowi. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  Dokonuję zakupu paliw do swojej firmy. Zakupem objęte są: 1.benzyna bezołowiowa (CPV 09132100-4) tankowanie do zbiorników pojazdów 2.olej napędowy ( CPV 09134100-8) tankowanie do zbiorników pojazdów 3.olej opałowy ( CPV 09135100 – 5 ) dostawa cysterną. Dwie pierwsze pozycje stanowią koszt utrzymania pojazdów i dotyczą innych obiektów ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-08

  Inwestor Zastępczy działając na podstawie umowy i udzielonego pełnomocnictwa przez Urząd Gminy ogłosił przetarg nieograniczony żądając wniesienia wadium zgodnie z art.45 . W SIWZ napisano, że wadium w formie pieniądza, należy wpłacić na konto Inwestora Zastępczego, natomiast w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gdzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-07

  Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia oferty. Przedmiotem wyjaśnienia były wymagania techniczne tj. wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD wzoru dostarczonego wraz z ofertą licznika energii elektrycznej. Zamawiający bowiem miał wątpliwości czy dostarczone wraz z ofertą wzory liczników posiadają sygnalizację na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-07

  Chciałbym doprecyzować odpowiedź na pytania nr 26088 dotyczące możliwości odtajniania dokumentów zastrzeżonych w ofercie. Czy interpretacja dotycząca ceny i kosztorysu będzie adekwatna do przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z terminem wykonania i harmonogramem, tj. oferent podaje jawnie termin wykonania robót, zastrzega natomiast ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • ZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz

 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

 • [CIT- 8/0] Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku pobierz

 • Cofnięcie apelacji pobierz

więcej