Porady prawne

 • 2010-09-06

  W ocenie Państwa, dokumenty przetargowe zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, a które w rzeczywistości tej tajemnicy nie stanowią, powinny być przez zamawiającego odtajnione a oferta uznana za ważną. Spotkałem się ze stanowiskiem zamawiającego, które mówi, że odtajnienia dokumentów nie będzie robił na własną rękę, gdyż naraża się ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-30

  Zamawiający opublikował przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. Dopuścił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania (w sumie pięć zadań). Na każde zadanie wpłynęło po jednej ofercie. Czy w tej sytuacji zamawiający może zastosować art. 94 ust. 2 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-25

  Wykonawca zastrzegł w ofercie - jako tajemnicę przedsiębiorstwa - w przetargu nieograniczonym, następujące dokumenty, które złożył tylko w j. angielskim: - deklaracje zgodności i certyfikat CE - dla zaoferowanego sprzętu medycznego. Czy taką ofertę zamawiający odtajnia, wzywa do uzupełnienia tłumaczeń w j. polskim i ocenia, czy też ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-24

  Co powinien zrobić zamawiający, który otrzymał ofertę od wykonawcy zawierającą puste pola przy rubryce „stawka podatku VAT” i tym samym brak było w ofercie wyliczonych kwot podatku VAT. Zamawiający wymagał podania w ofercie, oprócz ceny jednostkowej brutto i wartości brutto, stawki VAT (bez konieczności wyliczenia kwoty VAT). Czy taką ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-23

  Dotyczy odpowiedzi 25795. Czy przy wartości zamówienia na dostawy priorytetowe o wartości szacunkowej 9,8 mln euro, współfinansowanie z UE z uwagi na ostrożność można zastosować przepisy ustawy dotyczące zamówień o wartości powyżej 10.000.000 euro: art. 169 ust. 3 - obowiązek przesłania do Prezesa urzędu kopii dokumentacji postępowania w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-20

  Zamówienie (kredyt bankowy), realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego. Okres jego wykonania to kilkanaście lat. Zamawiający przeznaczył na realizację całego zamówienia określoną kwotę (sumaryczny wydatek za cały okres realizacji zadania), przy czym w budżecie posiada określone środki na realizację zadania w bieżącym roku. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-18

  Zamawiający postawił następujące warunki: 1. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającą parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 13795 dla strefy krytycznej fartucha. 2. Wynik badania zgodny z normą PN-EN 13795 poziomu pylenia oraz czystości cząstek stałych tkaniny zastosowanej w polu niekrytycznym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-16

  Czy według obecnie obowiązującego prawa Zamawiający w zamówieniach publicznych poniżej progów unijnych ma obowiązek opisania z należytą starannością przedmiotu zamówienia nie tylko poprzez SIWZ i projekt, lecz również poprzez przedmiar robót? Ostatnio jest tak, że Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiary lecz, zastrzega, ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Wniosek o wyłączenie biegłego pobierz

 • DEK- 1-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • Pozew o eksmisję pobierz

 • Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej pobierz

więcej