Porady prawne

 • 2010-08-11

  Co powinien zrobić zamawiający, który otrzymał ofertę od wykonawcy, gdzie zastrzega on cenę jako tajemnicę jego przedsiębiorstwa? Czy taką ofertę należałoby odrzucić zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp jako niezgodną z ustawą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-06

  Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 26 ust. 4 pzp do wykonawcy o udzielenie wyjaśnienia na piśmie w zakresie posiadanego doświadczenia (tj. wartość wykonanych usług) niezbędnego do potwierdzenia warunku realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca przesłał wyjaśnienia faksem w wyznaczonym terminie przez zamawiającego. Czy takie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-31

  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy p.z.p Wykonawca może między innymi polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-30

  Chcę przeprowadzić postępowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w trybie przetargu nieograniczonego na usługę. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 9,8 mln euro. Mimo określenia wartości zamówienia z należytą starannością, mam pewne wątpliwości, co do jej wysokości, gdyż nie chciałabym narazić się na utratę ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-21

  Czy możliwe jest wpłacenie wadium i zabezpieczenia należytego umowy w pieniądzu, w przetargu publicznym, bezpośrednio przez podmiot trzeci na potencjale finansowym, którego będzie polegał oferent (zobowiązanie podmiotu trzeciego załączone do oferty)? Jeżeli taka sytuacja jest dopuszczalna, co powinno znaleźć się w tytule przelewu oraz ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-19

  Zamawiający sektorowy zamierza zakupić specjalistyczny samochód pogotowia technicznego, który może przemieszczać się zarówno po drodze jak i po torach tramwajowych. Kwota szacunkowa takiego pojazdu to ok. 1 mln zł. Ponadto zamawiający planuje również rozpisanie procedury na odpłatne użytkowanie samochodów osobowych (leasing) na kwotę ok. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-08

  Czy zamawiający może żądać od wykonawcy uzupełnienia złożonej oferty o upoważnienie, czy też pełnomocnictwo do występowania danej osoby w imieniu firmy w postępowaniu przetargowym, w tym do podpisywania oferty? Uważam, że zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych można, bo jest tam mowa o pełnomocnictwach, ale co ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Czy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie „zamówienie z wolnej ręki” jeżeli przeprowadził dwukrotnie przetarg nieograniczony do których nie wpłynęła żadna oferta, a przedmiot zamówienia nie uległ zmianie? Czy zamawiający może modyfikować formularze druku np. ZP-1 tj. protokół postępowania, o dopisywanie w formie kolejnych ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Umowa dostawy pobierz

 • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

 • Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

 • Powództwo opozycyjne pobierz

więcej