Porady prawne

 • 2010-06-25

  Czy zamawiający jest zobowiązany do wypełnienia druku ZP-20 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Dodam, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena i wartość zamówienia przekracza 130.000 euro.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego wykonawca w złożonej ofercie błędnie obliczył kwotę odsetek od kredytu. Do obliczenia ceny ofertowej zostały przyjęte wszystkie elementy cenotwórcze wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz nieprawidłowo został zaznaczony ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  W oparciu o jakie przepisy zamawiający może żądać od podmiotu trzeciego, który udostępnia swoje doświadczenie dla wykonawcy - potwierdzenia spełnienia warunku oraz braku przesłanek wykluczenia z art. 24 p.z.p. i odpowiednich dokumentów to potwierdzających?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-25

  Co powinien zrobić zamawiający, który zwrócił wadium wykonawcy, podczas gdy jego oferta po ponownej ocenie ofert została wybrana jako najkorzystniejsza, a wykonawca nie wniesie ponownego wadium?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-24

  Czy w świetle obowiązujących przepisów p.z.p. zamawiający musi wyrażać zgodę na udział podwykonawcy w realizacji zamówienia publicznego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-18

  Zgodnie z art. 96 ust. 2 p.z.p „oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.”. Zgodnie zaś z ust. 3 tegoż artykułu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-17

  Jeżeli zamawiający przesłał wyniki postępowania i wybrał ofertę najkorzystniejszą to czy po ogłoszeniu tych wyników może unieważnić postępowanie ze względu na przekroczenie kwoty na dany pakiet?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-17

  Czy zamawiający może żądać tłumaczenia certyfikatów wystawionych w obcych językach na język polski, jeżeli żadne inne przepisy tego nie nakazują? Przykładowo deklaracja zgodności jest wystawiana w języku podmiotu wprowadzającego produkt na teren Unii i nie musi być tłumaczona na inne języki.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pobierz

 • KRS- W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka komandytowo- akcyjna pobierz

 • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

 • Protokół zajęcia i odbioru ruchomości pobierz

więcej