Porady prawne

 • 2011-07-29

  Startowaliśmy w przetargu w ramach zamówienia publicznego. Wymagane było wadium i referencje. Zamawiający wezwał nas do wyjaśnień przedstawionych referencji- złożyliśmy je. Zamawiający uznał że nasze referencje nie spełniają warunków i wezwał nas do przedstawienia innych referencji. Wskazał przy tym powód którego nie mógł wyczytać ani z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-04

  Okres związania ofertą uległ zawieszeniu na czas procedury odwołania czyli np. dalej trwa ale Zamawiający /przez wniesieniem odwołania/ zwrócił wadia Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane zostawił wadium tylko wybranego wykonawcy. PYTANIA 1. Co powinien zrobić Zamawiający po wyroku KIO unieważniającym wybór ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-15

  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający, w paragrafie 1 ust. 10) wpisano „ opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-02

  Dotyczy przetargu nieograniczonego, powyżej 193.000 euro. Okres realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Transport sanitarny pacjentów, krwi i materiałów pochodnych oraz transport pacjentów dializowanych na rzecz Zamawiającego - obejmujący: Część Nr 1 - Transport sanitarny pacjentów w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-17

  Przetarg nieograniczony. Czy jeżeli wyklucza się Wykonawcę z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1, ustawy Pzp, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust.4), to mają tu również zastosowanie przepisy art. 89 ust. 1 pkt 5? Czy podstawą prawną wykluczenia Wykonawcy z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-18

  Nasza firma brała udział w przetargu, w którym były wymagane 2 referencje o podobnym zakresie. Ponieważ posiadaliśmy tylko jedną skorzystaliśmy z możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia innego podmiotu. Zaprzyjaźniona firma udzieliła nam pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia do korzystania z nich ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-15

  Wykonawca w swojej ofercie - dokładnie w wykazie dostaw - oświadcza, iż wykonał dane roboty w roku 2007. Następnie w drodze uzupełnienia dokumentów, będącego następstwem wezwania do uzupełnienia (Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentów, ponieważ, jak sam pisze, „do oferty zostały załączone wykazy, które zawierają realizacje ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-15

  Czy podczas składania ofert do przetargu Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wykonanie zadania a jednocześnie występować w innej ofercie ( innego Wykonawcy ) jako podwykonawca?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 583
Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

 • Odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym do pracy pobierz

 • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

 • Odwołanie prokury pobierz

więcej