Pytanie

16.03.2009
Zamawiający obciążył mnie karami umownymi za nieterminowe wykonanie zadania (budowa kanalizacji sanitarnej). Opóźnienie spowodowane było wystąpieniem wód gruntowych terenu. W projekcie nie było mowy o wysokich wodach gruntowych. Inwestor nie wykonał badań geologicznych terenu, a w przedmiarze nie były uwzględnione roboty odwodnieniowe (wykopy głębokości 5,5 m). Wykonane przeze mnie prace odwodnieniowe trwały 3 miesiące, a badania geologiczne wykonałem na własny koszt. Po odbiorze końcowym robót (bez zastrzeżeń) przez Inwestora, zostałem obciążony karami umownymi. Wynagrodzenie za wykonaną inwestycję zostało zatrzymane przez Inwestora na poczet wspomnianych kar. Za roboty odwodnieniowe, traktowane przeze mnie jako dodatkowe nie otrzymałem wynagrodzenia. Czy Inwestor słusznie naliczył kary umowne i potrącił je z należności na zadanie oraz czy ma obowiązek zapłacić za roboty odwodnieniowe?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-Z62] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej pobierz

  • [KRS-WC] Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Pozew wzajemny pobierz

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

więcej