Pytanie

02.06.2009
W przetargu publicznym została złożona oferta przez konsorcjum firmy zagranicznej i polskiej. Do oferty dołączono upoważnienie do reprezentowania konsorcjum w przetargu dla osoby fizycznej, podając jej imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego. Wszystkie elementy oferty zostały podpisane nieczytelnie, na załączonych kserokopiach dokumentów brak jest formuły „za zgodność z oryginałem”. W całej ofercie brak jest jakiejkolwiek pieczątki. Zamawiający nie może zidentyfikować osoby podpisującej. Czy wykonawcę j.w. należy wykluczyć z postępowania, czy tak złożona oferta podlega odrzuceniu? Prosimy o podanie podstawy prawnej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego pobierz

  • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

  • Umowa na czas nieokreślony pobierz

więcej