Pytanie

01.07.2009
Termin składania ofert 28.05.2009 r., czas związania ofertą 30 dni, w którym dniu kalendarzowym upływa termin związania ofertą? Nie wniesiono protestów, zamawiający nie przedłużał terminu związania ofertą. Proszę o podanie dokładnej daty (czy jest to 26.06.2009 r. czy 27.06.2009 r.). Jeżeli 27.06.2009 r. (sobota), to czy ten termin upływa 29.06.2009 r. (poniedziałek)? Czy protest wniesiony 29.06.2009 r. wpłynął po terminie związania ofertą? Wyboru oferty Zamawiający dokonał 25.06.2009 r.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-07-01 Nr dokumentu: 16875

Maksymalne terminy związania Wykonawcy z ofertą zostały określone w treści art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. - dalej p.z.p.) z którego wynika, że „Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:

1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro;
3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.".

Termin związania ofertą oznacza, że Wykonawca powinien pozostawać w gotowości do zawarcia i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Liczenie biegu terminu rozpoczyna się od dnia dnia składania ofert. Oznacza to, że dzień składania ofert jest liczony jako dzień pierwszy.

Do przyjęcia takiej interpretacji skłania stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. (zob. sygn. akt KIO/UZP 1433/08) z którego wynika, że bieg terminu związania ofertą zaczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, co oznacza, że rozpoczyna się on w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą.".

Termin składania ofert: 28 maja 2009 r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Termin związania ofertą upływa: 26 czerwca 2009 r. (piątek).

Należałoby mieć na uwadze, że Wykonawcy mają możliwość oprotestowania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w oparciu o przepis art. 180 ust. 2 p.z.p. z którego wynika, że „protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.".

W związku z możliwością wniesienia protestu przez Wykonawców w treści art. 94 ust. 1 p.z.p. zostały wskazane terminy w którym dopuszcza się zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie nie krótszym niż 7 dni." (art. 94 ust. 1 p.z.p.).

Uchybienie terminowi przez wykonawców powinno skutkować odrzuceniem protestu jako wniesionego po terminie (art. 180 ust. 7 p.z.p.).

Podstawa prawna

  • Art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  • Art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  • Art. 180 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych pobierz

  • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

  • Udzielenie prokury pobierz

  • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste pobierz

więcej